27423.jpg

ครูกุลกัลยา

อยู่ศรี

  • Facebook - White Circle

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

 

บทเรียนในเว็บไซต์ :

ภูมิศาสตร์

อเมริกาเหนือ

ภาคเรียนที่ 1

01

การค้าระหว่าง

ประเทศ

ภาคเรียนที่ 2 (cr.ครูแซม)

#03

เรื่องน่ารู้

ภาคเรียนที่ 1-2

05

ภูมิศาสตร์

อเมริกาใต้

ภาคเรียนที่ 1

02

หน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2

04

เศรษฐศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2

03

In Negotiation

กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์

ภาคเรียนที่ 2 (cr.ครูแซม)

#04

Best of the best :

เว็บไซต์นี้ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ

นวัตกรรมของครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

มหกรรมนิทรรศการ

“ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.17

สู่วิถีคุณภาพ – Success Story

Symposium SESA 17”

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 

แสดงความคิดเห็น :