เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

  • เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  • ระบบเศรษฐกิจ ตลาด

  • อุปสงค์และอุปทาน

  • เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์

เศรษฐศาสตร์มหาภาค

  • การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

  • รายได้ประชาชาติ

  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  • ธนาคาร การเงินการคลัง

  • เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 
/ FIGHT เศรษฐศาสตร์ ยกที่ 1

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์

     เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากรที่จำกัดมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด

 
 

ระบบเศรษฐกิจ ตลาด

 

อุปสงค์และอุปทาน

 
 
 

เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์

 
/ FIGHT เศรษฐศาสตร์ ยกที่ 2
 

เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 
 

แผนฯ ฉบับที่ 12 (ปัจจุบัน)

*ข้อมูลเพิ่มเติม

เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง

อีกทั้ง แผนฯ ฉบับที่ 15 ยังยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

<< อ่านเพิ่มเติม

 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now